Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych i prywatności Grupy Dussmann

A. Informacje ogólne

Spółka Dussmann Stiftung & Co. KGaA i jej przedsiębiorstwa powiązane (zwane dalej „Dussmann”) przykładają bardzo dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników i przestrzegają przepisów o ochronie danych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla danego celu. Zgodnie z regulacjami prawnymi nasi pracownicy są zobowiązani do zachowywania dyskrecji i poufności oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych.

W tym miejscu wyjaśniamy, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak użytkownicy mogą korzystać z przysługujących im praw. Politykę prywatności można w każdej chwili otworzyć i wydrukować w zakładce „Ochrona danych” umieszczonej w stopce każdej strony.

Niniejsza ogólna polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do wszystkich stron internetowych Dussmann Group (w tym do stron internetowych Kursana GmbH, Dresdner Kühlanlagenbau GmbH i HEBO Aufzugstechnik GmbH), naszej obecności w mediach społecznościowych, komunikacji e-mailowej oraz aplikacji mobilnych na smartfony i inne urządzenia. Oprócz informacji ogólnych i obowiązkowych zebraliśmy również dodatkowe indywidualne informacje o ochronie danych, mające zastosowanie do poszczególnych stron internetowych Dussmann Group. 

Na stronie internetowej kulturkaufhaus.de należy wziąć pod uwagę indywidualne informacje o ochronie danych. 

W razie pytań prosimy o kontakt z poniżej wskazanym administratorem, sprawdzenie załączonych linków i/lub zapoznanie się z innymi informacjami na stronach osób trzecich. Nasze dane kontaktowe oczywiście można znaleźć również w stopce.

1. Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

Lista przedsiębiorstw powiązanych jest dostępna tutaj. Jeżeli użytkownik zwróci się poprzez stronę internetową lub w inny sposób bezpośrednio do jednego z naszych przedsiębiorstw powiązanych, to administratorem jest to przedsiębiorstwo.

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:
Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

 

2. Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszystkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. prawdziwe imię i nazwisko, adres lub numer telefonu).

Szczególne kategorie danych osobowych to szczególnie chroniona podgrupa danych osobowych, opisana w art. 9 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Należą do nich między innymi dane dotyczące zdrowia oraz dane biometryczne.

Zasadniczo gromadzimy dane osobowe bezpośrednio u użytkownika, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób gromadzenia. Przetwarzamy dane osobowe przekazane przez użytkownika w formie elektronicznej oraz informacje zgromadzone przez nas w formie pisemnej lub ustnej w ramach korzystania z naszych stron internetowych bądź rozmów telefonicznych z naszymi pracownikami. Odbywa się to wyłącznie w ramach świadczenia naszych usług i zarządzania nimi oraz na podstawie formularzy kontaktowych wypełnionych przez użytkownika lub innej korespondencji. 

3. Dostęp stron trzecich do danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy samodzielnie. O ile nie jest to wyraźnie wykluczone, przetwarzaniem danych zajmują się również inne przedsiębiorstwa koncernu Dussmann Group lub usługodawcy zewnętrzni, którym to zadanie powierzyliśmy. W obu ostatnich przypadkach zapewniamy, że zarówno należące do koncernu przedsiębiorstwa, jak i usługodawcy zewnętrzni przestrzegają odnośnych przepisów o ochronie danych oraz zobowiązań wynikających z niniejszej polityki prywatności. 

Dane osobowe użytkownika przekazywane są bez jego zgody wyłącznie upoważnionym organom państwowym, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub postanowienia sądu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane osobowe użytkownika mogą być ponadto przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz jeżeli nie ma powodu, aby uznać, że użytkownik posiada nadrzędny interes uniemożliwiający przekazywanie swoich danych, który zasługuje na ochronę. 

Dane osobowe użytkownika przekazywane są stronom trzecim także wtedy, gdy przepisy prawa oraz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO dopuszczają to w celu realizacji stosunków umownych z użytkownikiem. 

4. Odbiorcy danych osobowych

Na mocy uprawnień wynikających z przepisów prawa dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione w szczególności odbiorcom następujących kategorii:

 

 

 • dostawcy usług analitycznych w sieci internetowej
 • dostawcy usług informatycznych, którzy przetwarzają dane w ramach świadczenia usług (np. w ramach czynności konserwacyjnych systemów IT czy usług hostingowych) 
 • dostawcy usług w zakresie niszczenia dokumentów i usuwania danych oraz druku
 • dostawcy usług marketingowych i sprzedażowych
 • dostawcy usług związanych z newsletterem i logistyką
 • dostawcy, np. materiałów i usług
 • partnerzy kooperacyjni
 • dostawcy usług płatniczych
 • agencje informacyjne i firmy windykacyjne
 • dystrybutorzy
 • biegli rewidenci, doradcy podatkowi, firmy doradcze i firmy konsultingowe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe 
 • inne spółki należące do grupy Dussmann, jeśli jest to konieczne w związku z ofertą lub przetargiem bądź też nawiązaniem, utrzymaniem lub rozwojem stosunków gospodarczych
 • sądy, urzędy, doradcy prawni lub instytucje arbitrażowe, o ile jest to konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa bądź też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy wewnętrzni mają siedzibę częściowo w państwach trzecich (nienależących do Unii Europejskiej). W obrębie koncernu Dussmann gwarantuje w ramach umów dotyczących ochrony danych w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych Unii Europejskiej, że dane osobowe użytkownika są chronione w wystarczający sposób również przez odbiorcę tych danych.

Podstawę prawną przekazywania danych w obrębie koncernu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wymiana danych w koncernie do wewnętrznych celów administracyjnych stanowi prawnie uzasadniony interes (motyw 48 RODO).  

Przed przekazaniem informacji na temat użytkownika stronom trzecim podejmujemy odpowiednie środki, aby upewnić się, że odbiorcy danych zobowiążą się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz poufności w zakresie danych osobowych. Jeżeli jest to konieczne, dane przekazywane są w ramach porozumienia dotyczącego realizacji zlecenia, aby zagwarantować, że będą przetwarzane tylko do określonych celów oraz że zapewniono adekwatne środki bezpieczeństwa.  

5. Informacje dotyczące przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przeciwko temu kroków prawnych przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym nie jest wykluczone przetwarzanie, analizowanie i trwałe zapisywanie danych użytkownika na amerykańskich serwerach przez władze USA (np. służby wywiadowcze) w celu monitorowania. Nie mamy żadnego wpływu na takie działania związane z przetwarzaniem danych.

6. Okres przechowywania danych

O ile podczas gromadzenia danych (np. w ramach oświadczenia o wyrażeniu zgody) lub w niniejszej polityce prywatności nie podano wyraźnego okresu ich przechowywania, dane osobowe są usuwane, gdy przestaną być potrzebne do realizacji celu przechowywania, chyba że na przeszkodzie w usunięciu danych stoją wynikające z przepisów ustawowych obowiązki przechowywania (np. obowiązki wynikające z prawa handlowego lub podatkowego).

Jeżeli przechowujemy dane osobowe wyłącznie do celów realizacji obowiązków przechowywania, są one z reguły blokowane – dostęp do tych danych jest możliwy tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne w związku z celem obowiązku przechowywania.

W przypadku gdy użytkownik zażyczy sobie usunięcia swoich danych lub wycofa zgodę na przetwarzanie danych, dane zostaną możliwie szybko usunięte, o ile nie istnieje żaden obowiązek przechowywania.

7. Bezpieczeństwo

W celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą i nadużyciem podejmujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, jakie są niezbędne. Dane użytkownika przechowywane są w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie. Wszystkie strony internetowe są chronione protokołem szyfrowania SSL lub TLS. Dane użytkownika szyfrowane są bezpośrednio w trakcie przesyłania. Ze względów bezpieczeństwa nie podajemy tutaj więcej informacji na ten temat.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Wycofanie zgody

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili może ją wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W razie wycofania zgody niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane, o ile ich dalsze przetwarzanie nie wynika z podstawy prawnej dotyczącej przetwarzania danych bez zgody użytkownika. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail datenschutz@dussmanngroup.com lub listem na adres Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Inspektor ochrony danych, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin.

Inne prawa

Użytkownik może dochodzić swoich praw wobec przedstawicielstwa Dussmann Group z siedzibą w kraju użytkownika. Nazwy i adresy poszczególnych administratorów można znaleźć w wykazie przedsiębiorstw powiązanych lub w stopce odpowiedniego przedstawiciela w danym kraju. 

Użytkownik ma prawo żądać od odpowiedniego administratora w ramach Dussmann Group potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące go dane osobowe; a jeżeli taka sytuacja ma miejsce, ma on prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo żądać od odpowiedniego administratora niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych dotyczących jego osoby oraz ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO). 

Użytkownik ma prawo żądać od odpowiedniego administratora niezwłocznego usunięcia danych dotyczących jego osoby, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO, np. jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały pobrane (prawo do usunięcia).

Użytkownik ma prawo żądać od odpowiedniego administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeżeli użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczył, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo żądać od odpowiedniego administratora przesłania ich innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO), o ile jest to technicznie możliwe.

Jeżeli dane osobowe użytkownika przekazywane są do kraju spoza Unii Europejskiej, który nie gwarantuje odpowiedniej ochrony, zawierana jest z reguły umowa zapewniająca odpowiedni poziom ochrony jego danych osobowych. Oprócz tego stosujemy standardowe klauzule ochrony danych, które są dostępne pod następującym adresem:
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych dotyczących jego osoby. Administratorowi nie wolno już w takiej sytuacji przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, którego dane dotyczą, albo też jeżeli celem takiego przetwarzania jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 21 RODO).

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez względu na inne powody wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie wolno nam dłużej wykorzystywać danych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jest zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO). Użytkownik ma prawo dochodzić tego prawa wobec organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. I tak na przykład właściwym organem nadzorczym dla Dussmann Stiftung & Co. KGaA w Berlinie jest krajowy inspektor ochrony danych i wolności informacji z siedzibą w Berlinie, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. W każdej chwili można się również zwrócić do innego organu nadzorczego. Informacji na temat administratorów w danym kraju członkowskim poza Niemcami można zasięgnąć we właściwym dla danego miejsca organie. 

Zestawienie pozostałych krajowych i międzynarodowych organów ochrony danych można znaleźć tutaj.

B. Przetwarzanie danych w ramach wizyty na naszych stronach internetowych

1. Kategorie danych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe i/lub zawiera z nami umowę przez stronę internetową, przetwarzamy jego dane osobowe. Dane, które mogą być przetwarzane, to: 

 • imię i nazwisko
 • adres
 • nazwa firmy
 • adres e-mail
 • numer telefonu/faksu
 • data i godzina zapytania,
 • treść żądania (konkretna strona),
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • każdorazowo przesłana ilość danych
 • strona, z której pochodzi żądanie
 • typ i wersja przeglądarki
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki,
 • adres IP i dostawca usług internetowych
 • system operacyjny
 • w przypadku urządzeń mobilnych producent/oznaczenie typu
 • towar/usługa
 • dane rachunku bankowego i karty kredytowej
 • dane dotyczące stanu zdrowia / dane dotyczące opieki
 • wiadomość/dane w polu tekstowym.

Dane te przetwarzamy w ramach administrowania stronami internetowymi (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO), w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz do własnych celów marketingowych (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Ponadto dane te wykorzystujemy do realizacji spoczywających na nas obowiązków ustawowych wobec organów lokalnych i krajowych (np. urzędu skarbowego) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Do zawarcia umowy niezbędne są do jednoznacznej identyfikacji przynajmniej imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres. Bez tych danych nie możemy zrealizować poszczególnych umów. Jeżeli użytkownik sam przekazuje nam dobrowolnie dodatkowe dane, są one przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Pliki dziennika

Gdy użytkownik odwiedza niektóre nasze strony internetowe, zapisujemy standardowo na pewien czas dane dotyczące połączenia, co ma na celu zachowanie bezpieczeństwa i stabilności systemu, możliwość nawiązania połączenia ze stroną internetową bez zakłóceń oraz dalsze działania administracyjne – tak zwane pliki dziennika serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Należą do nich:

 • typ i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • adres URL strony referencyjnej (Referrer)
 • nazwa komputera uzyskującego dostęp
 • czas zegarowy zapytania
 • adres IP.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy to – oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu – analiza danych na temat korzystania z naszej strony, obrona roszczeń prawnych, wykrywanie przestępstw i utrzymanie sprawności naszych systemów bezpieczeństwa IT.

3. Formularze kontaktowe

Jeżeli użytkownik korzysta z formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych, przetwarzamy dane podane przez niego w formularzu (m.in. płeć, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, telefon, sprawa, której dotyczy formularz), byśmy mogli odpowiednio się do niego zwrócić oraz przekazać jego wiadomość do właściwego doradcy w firmie Dussmann w celu nawiązania przez niego kontaktu.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a jeżeli zapytanie ma na celu zawarcie umowy, podstawę prawną przetwarzania danych niezbędnych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na odpowiedzi na zapytanie użytkownika. 

4. Zapytanie drogą e-mailową, telefoniczną lub telefaksem

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, podane przez niego dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zapytanie) przetwarzamy w celu obsługi jego zapytania. 

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli zapytanie użytkownika wiąże się z zawarciem lub wykonaniem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym opracowaniu przesłanego do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), o ile taka zgoda została zażądana. 

Dane przesłane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego są usuwane w momencie, gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu zapytania), użytkownik zażąda od nas ich usunięcia lub wycofa swoją zgodę na przechowywanie danych. Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają w mocy. 

5. Newsletters

W celu zamówienia przez użytkownika wysyłki jednego z oferowanych przez nas newsletterów niezbędny jest tylko jego aktualny adres e-mail. Pozostałe dane użytkownik podaje dobrowolnie. Po zamówieniu subskrypcji newslettera nasz system wysyła użytkownikowi wiadomość mailową z linkiem aktywacyjnym, za pomocą którego należy potwierdzić subskrypcję. Jest to gwarancja, że użytkownik jest rzeczywiście posiadaczem podanego adresu e-mail oraz że wyraża on zgodę na subskrypcję newslettera. Umieszczenie na liście subskrybentów i wysyłka newsletterów następuje dopiero wtedy, gdy użytkownik potwierdzi subskrypcję, klikając w link aktywacyjny otrzymany w mailowej wiadomości rejestracyjnej (tzw. procedura double-opt-in). Przy zamawianiu subskrypcji newslettera zapisywane są adres IP użytkownika, a także data i godzina rejestracji. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z danych do kontaktu podanych w polityce prywatności lub klikając link umieszczony w każdym newsletterze. Przy wysyłce newslettera współpracujemy z różnymi dostawcami zewnętrznymi, na przykład CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede) lub Evalanche (SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach współpracy z CleverReach lub Evalanche jest dostępnych w polityce prywatności pod adresem https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ lub https://www.sc-networks.de/datenschutz/. Zgodnie z art. 28 RODO zawarliśmy z CleverReach i SC-Networks GmbH umowę w sprawie powierzenia przetwarzania.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera są przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i usuwane po rezygnacji z subskrypcji newslettera, z wyjątkiem danych osobowych, które są wymagane do potwierdzenia dopuszczalności wysyłki newslettera. Dane osobowe są bowiem od samego początku zapisywane nie na potrzeby wysyłki newslettera, lecz w celu potwierdzenia dopuszczalności wysyłki. Podstawę prawną (również dalszego) przechowywania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na potwierdzeniu dopuszczalności wysyłki newslettera. 

6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem portalu internetowego

Jeżeli użytkownik przesyła zapytanie lub składa zamówienie za pośrednictwem obsługiwanego przez nas portalu internetowego, musi podać w polach obowiązkowych dane, które są niezbędne do przygotowania oferty, realizacji zamówienia oraz rozliczenia: np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres (adres do realizacji dostawy i adres do wystawienia faktury), informacje dotyczące wykonania umowy oraz dane rachunku bankowego i karty kredytowej. Dane te są rejestrowane na koncie klienta. 

Przekazane przez użytkownika dane przetwarzamy do celów przygotowania oferty, realizacji zamówienia, księgowania, wykonania umowy, realizacji stosunku umownego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na dodatkowe pytania i dokonania rozliczenia. W razie potrzeby dane wymagane do wykonania konkretnych czynności są przekazywane pracownikom działu obsługi klienta lub zewnętrznej firmie usługowej.

Po zrealizowaniu celu dane osobowe są usuwane lub, jeżeli są jeszcze niezbędne do wykonania umowy, realizacji lub rozliczenia stosunku umownego bądź wykonania czynności takich jak rozpatrzenie reklamacji, udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania lub dokonanie rozliczenia albo wykonania obowiązków ustawowych, dane osobowe są blokowane i dalej wykorzystywane wyłącznie do realizacji tych celów. 

Podstawę prawną powyżej opisanych operacji przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a podstawę prawną rozpatrywania reklamacji – dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

7. News Alert / Job Alert

Dzięki naszej usłudze News Alert lub Jobs Alert użytkownik powiadamiany jest automatycznie o pojawieniu się nowych artykułów lub nowych ofert pracy w wybranych przez siebie obszarach działalności lub firmach, pasujących do ustawionych przez niego kryteriów filtrowania. W tym celu niezbędne jest tylko podanie swojego aktualnego adresu e-mail. Przy zamawianiu subskrypcji usługi News Alert lub Job Alert zapisywane są adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji, a także kryteria filtrowania. W przypadku usługi Job Alert zapisywana jest również strona, na której użytkownik dokonuje rejestracji. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki powiadomień. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z danych do kontaktu podanych w polityce prywatności lub klikając link umieszczony w każdym powiadomieniu News Alert lub Job Alert.

Dane wprowadzane przez użytkownika i zgromadzone przez nas w celu otrzymywania powiadomień w ramach usługi News Alert lub Job Alert są zapisywane do momentu rezygnacji użytkownika z usługi, a następnie usuwane. Powyższe nie dotyczy danych, które przechowujemy w celu potwierdzenia dopuszczalności wysyłki News Alert / Job Alert. Podstawę prawną (również dalszego) przechowywania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na potwierdzeniu dopuszczalności wysyłki News Alert / Job Alert.

8. Pliki cookie, piksele śledzące i podobne technologie

Na naszych stronach internetowych częściowo stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które pozwalają zapisywać na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) specyficzne dla użytkownika informacje podczas odwiedzania naszych stron internetowych (wspólnie zwane są one „plikami cookie”). Pliki te pomagają nam określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszych stron oraz zwiększyć praktyczność i skuteczność naszej oferty. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy sesyjne pliki cookie (są one usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki) i trwałe pliki cookie (pozostają one na urządzeniu końcowym użytkownika również po zakończeniu sesji przeglądarki). 

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookie firm zewnętrznych (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one zarówno nam, jak i użytkownikowi korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do realizacji usług płatniczych). 

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych pod względem technicznym, ponieważ określone funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich. Z kolei inne pliki cookie służą do analizowania zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam. 

Okres przechowywania zależy od konkretnego pliku cookie i jest określony bardziej szczegółowo poniżej. Niektóre pliki cookie usuwane są szybciej niż w ciągu godziny, natomiast inne mogą być przechowywane na komputerze przez kilka lat. Ponadto użytkownik też ma wpływ na okres przechowywania plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili ręcznie usunąć wszystkie pliki cookie (zob. też poniżej „Prawo do sprzeciwu”). Co więcej, pliki cookie, które opierają się na zgodzie, są usuwane najpóźniej po wycofaniu zgody użytkownika, przy czym nie narusza to legalności przechowywania plików do tego czasu.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie), zapewnienia niektórych pożądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do policzenia odwiedzających), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o ile nie jest podana inna podstawa prawna. Jako operator strony internetowej mamy prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego pod względem technicznym i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług. O ile zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie konkretnych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Zgoda na stosowanie plików cookie: aby móc stwierdzić, czy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w związku ze stosowaniem plików cookie (o ile taka zgoda jest wymagana), na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) stosujemy plik cookie, który informuje nas o tym, na jakiego rodzaju przetwarzanie danych użytkownik się zgodził lub nie zgodził.

9. Platforma zarządzania zgodami Usercentrics

Jest to usługa zarządzania zgodami. Firma Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, pełni na naszej stronie internetowej funkcję podmiotu przetwarzającego dane do celów zarządzania zgodami.

Usercentrics gromadzi dane pliku dziennika i dane dotyczące zgody, aby umożliwić nam informowanie użytkownika o jego zgodzie na określone pliki cookie i inne technologie na naszej stronie internetowej oraz uzyskanie tej zgody, zarządzanie nią i jej dokumentowanie.

Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków ustawowych oraz zapisanie zgody.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Celem jest poznanie preferencji użytkowników oraz podjęcie odpowiednich działań.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszego protokołowania. Dane dotyczące zgody zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) muszą być przechowywane przez 6 lat. Potwierdzenie wycofania wcześniej udzielonej zgody jest przechowywane przez trzy lata. Podstawą przechowywania jest z jednej strony nasza rozliczalność zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO. Zobowiązuje ona do przestrzegania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 

Więcej informacji na temat praktyk Usercentrics w zakresie ochrony danych można znaleźć pod adresem https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Adres e-mail inspektora ochrony danych z ramienia firmy odpowiedzialnej za przetwarzanie danych jest następujący: datenschutz@usercentrics.com

10. Matomo

Na naszej stronie internetowej korzystamy z programu do analizowania stron internetowych, który działa na unijnych serwerach dostawcy Matomo. Dostawcą tego programu jest nowozelandzkie przedsiębiorstwo InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nowa Zelandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z programu Matomo jest dostępnych w polityce prywatności pod adresem https://matomo.org/privacy-policy/. Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować na adres e-mail privacy@matomo.org.

W związku z korzystaniem z programu Matomo na urządzeniu końcowym użytkownika może zostać umieszczony plik cookie, który umożliwia śledzenie aktywności i na przykład wykrywanie kolejnych wizyt. Adres IP użytkownika jest skracany automatycznie, dzięki czemu odniesienie do konkretnych osób jest niemożliwe. Analizowane są między innymi: przybliżona lokalizacja geograficzna, urządzenie końcowe, rozdzielczość ekranu, przeglądarka oraz odwiedzane strony, łącznie z czasem wizyty. 

O ile uzyskaliśmy zgodę użytkownika, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej strony internetowej, ulepszeniu naszych ofert oraz prowadzeniu marketingu online.

11. Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics umożliwia sporządzanie statystyk korzystania ze stron internetowych i ich źródeł. Okres przechowywania plików cookie wynosi 2 lata. Korzystamy z usługi Google Analytics wyłącznie w celach statystycznych, np. aby śledzić, ilu użytkowników kliknęło określony element lub określoną informację.

Ta strona internetowa korzysta ponadto z funkcji Google Analytics „cechy demograficzne”. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie. Wykorzystywanie tych czynności oraz informacji dostępnych na koncie Google użytkownika można zakończyć w sekcji „Ustawienia dotyczące reklam” na stronie internetowej https://adssettings.google.com/authenticated, zaznaczając odpowiednie pole.

Google Analytics opiera się na plikach cookies i gromadzi informacje na temat korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, łącznie z jego adresem IP. Aby zapobiec identyfikacji osób odwiedzających strony internetowe poprzez ich adresy IP, stosujemy specjalny kod, który gwarantuje, że adres IP użytkownika jest przekazywany tylko w formie skróconej, a tym samym zanonimizowanej. Skrócony adres IP uniemożliwia więc identyfikację poszczególnych użytkowników. Więcej informacji na temat ochrony danych w ramach usługi Google Analytics znajduje się pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie oraz przekazywanie danych do Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która dostępna jest pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ponadto użytkownik może zmienić ustawienia na stronie internetowej https://adssettings.google.com/anonymous. I wreszcie, korzystając z ogólnych ustawień swojej przeglądarki, użytkownik może sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie.

Ustalony z Google okres przechowywania danych dotyczących użytkownika i zdarzeń, związanych z plikami cookie, identyfikacją użytkownika i identyfikatorami marketingowymi, wynosi 14 miesięcy.

Stosowanie Google Analytics wymaga zgody użytkownika; taką zgodę uzyskujemy za pomocą naszego banera informującego o plikach cookie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które może wystąpić podczas zapisywania danych przez narzędzia służące do analizy sieciowej.

Nasz prawnie uzasadniony interes polega nie tylko na uzyskaniu zgody, lecz także na analizowaniu zachowań odwiedzających witrynę w celu poprawy naszej oferty pod względem technicznym i handlowym. Za pomocą Google Analytics wykrywamy błędy strony internetowej, a także możemy wykrywać ataki i poprawiać rentowność. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy). Wykorzystujemy Google Analytics wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika.

Google przetwarza dane użytkownika również na terytorium USA. Informujemy, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości transfer danych do USA nie jest objęty odpowiednią ochroną. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami w kontekście zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych w przypadku odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, czyli w szczególności w USA) lub przekazywania danych do tych państw trzecich Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne to udostępnione przez Komisję Europejską szablony, których celem jest zapewnienie, aby dane użytkownika podlegały europejskim normom ochrony danych również w sytuacji, gdy są one przekazywane do państw trzecich (np. do USA) i tam przechowywane. Stosując te klauzule, Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania ważnych danych użytkownika, również w przypadku przechowywania i przetwarzania danych oraz zarządzania nimi w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Ta decyzja oraz odpowiednie standardowe klauzule umowne są dostępne między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Warunki przetwarzania danych za pośrednictwem Google Ads (Google Ads Data Processing Terms), które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi oraz mają zastosowanie również do Google Analytics, można znaleźć pod adresem https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą korzystania z Google Analytics przez klientów bezpośrednich, akceptując „Aneks dotyczący przetwarzania danych” w Google Analytics. Więcej informacji na temat aneksu dotyczącego przetwarzania danych w ramach Google Analytics znajduje się pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/3379636

12. Korzystanie z Google Maps

Nasza strona internetowa korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i sporządzania opisów dojazdu. Operatorem tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). 

Stosowanie Google Maps wymaga zgody użytkownika; taką zgodę uzyskujemy za pomocą naszego narzędzia do zarządzania zgodami Usercentrics. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które może wystąpić podczas zapisywania danych przez Google Maps.

Nasz prawnie uzasadniony interes polega nie tylko na uzyskaniu zgody, lecz także na informowaniu odwiedzających naszą stronę internetową o naszej lokalizacji. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy). Wykorzystujemy Google Maps wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika.

Podczas wyświetlania podstron, na których zintegrowana jest usługa Google Maps, informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej (np. jego adres IP, użyte słowa kluczowe, współrzędne szerokości i długości geograficznej) są przekazywane na serwery Google i tam zapisywane. Ponieważ na naszej stronie internetowej zintegrowana jest usługa Google Maps, firma Google umieszcza co najmniej jeden plik cookie w przeglądarce użytkownika. Ten plik cookie zapisuje dane dotyczące zachowania użytkownika. W ramach tych działań może się również zdarzyć, że dane osobowe będą przekazywane na serwer Google LLC w USA. Informujemy, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości transfer danych do USA nie jest objęty odpowiednią ochroną. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami w kontekście zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych w przypadku odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, czyli w szczególności w USA) lub przekazywania danych do tych państw trzecich Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne to udostępnione przez Komisję Europejską szablony, których celem jest zapewnienie, aby dane użytkownika podlegały europejskim normom ochrony danych również w sytuacji, gdy są one przekazywane do państw trzecich (np. do USA) i tam przechowywane. Stosując te klauzule, Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania ważnych danych użytkownika, również w przypadku przechowywania i przetwarzania danych oraz zarządzania nimi w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Ta decyzja oraz odpowiednie standardowe klauzule umowne są dostępne między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Warunki przetwarzania danych za pośrednictwem Google Ads (Google Ads Data Processing Terms), które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi oraz mają zastosowanie również do Google Maps, można znaleźć pod adresem https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

13. Google Ads | Google Ads Conversion Tracking

Korzystamy z usług Google Ads i Google Ads Conversion firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Ads umożliwia nam wzbudzanie zainteresowania naszą atrakcyjną ofertą poprzez reklamę na zewnętrznych stronach internetowych. Dzięki tej usłudze możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. W tym celu stosujemy pliki cookie „Ad Server” umożliwiające pomiar określonych parametrów dotyczących zasięgu, takich jak wyświetlanie ogłoszeń lub kliknięcia przez użytkowników. Jeżeli użytkownik trafi na naszą stronę przez reklamę Google, narzędzie Google Ads zapisuje na jego urządzeniu plik cookie. Tego rodzaju pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach. Nie powinny one służyć do osobistej identyfikacji użytkownika. Tego rodzaju pliki cookie umożliwiają firmie Google ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Ponadto informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Ustalana jest tutaj łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. 

W ramach wspomnianych działań reklamowych nasze przedsiębiorstwo nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych. Firma Google udostępnia nam jedynie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. W wyniku stosowania środków reklamowych nie otrzymujemy żadnych innych danych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. Poprzez stosowane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych gromadzonych za pomocą Google Ads przez firmę Google. Jak informuje firma Google, dane są szyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach. Jeżeli użytkownik ma konto użytkownika w Google, firma Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany w Google, istnieje możliwość, że firma Google uzyskuje informacje o jego adresie IP i je zapisuje. 

Użytkownik może uniemożliwić zapisanie plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie oraz dezaktywując zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informujemy jednak, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie również poprzez ustawienie swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” (https://www.google.de/settings/ads). Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu przez użytkownika plików cookie. Oprócz tego użytkownik może wyłączyć reklamy powiązane z zainteresowaniami, klikając link http://optout.aboutads.info. Należy pamiętać, że również to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu przez użytkownika plików cookie.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google podano na następującej stronie internetowej firmy Google: https://policies.google.com/privacy

W przypadku zgody użytkownika na stosowanie Google Ads podstawę prawną przetwarzania odnośnych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Z kolei nasz prawnie uzasadniony interes polega na określeniu skuteczności poszczególnych reklam, ofert i funkcji naszej oferty informacyjnej we współpracy z naszymi usługodawcami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wykorzystujemy Google Ads wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika. 

W ramach korzystania z Google Ads może się również zdarzyć, że dane osobowe będą przekazywane na serwer Google LLC w USA. Informujemy, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości transfer danych do USA nie jest objęty odpowiednią ochroną. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami w kontekście zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

Jako podstawę przetwarzania danych w przypadku odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich poza Unią Europejską (czyli w szczególności w USA) lub przekazywania danych do tych państw trzecich Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Ta decyzja oraz klauzule są dostępne między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Warunki przetwarzania danych za pośrednictwem narzędzi reklamowych Google, które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi oraz mają zastosowanie również do Google Ads, można znaleźć pod adresem https://business.safety.google/adscontrollerterms/

14. Korzystanie z portalu YouTube

Korzystamy z YouTube, aby móc wyświetlać użytkownikom filmy wideo. YouTube to portal wideo, który jest spółką zależną firmy Google. Operatorem portalu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik wywołuje w naszej witrynie internetowej stronę, na której zintegrowany jest film wideo z portalu YouTube, jego przeglądarka automatycznie nawiązuje połączenie z serwerami YouTube lub Google. W ramach tego procesu przekazywane są różne dane (w zależności od ustawień). Za wszystkie operacje przetwarzania danych na terytorium Europy odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia).

Wykorzystujemy zintegrowane filmy wideo z portalu YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Jak informuje firma YouTube, oznacza to, że YouTube nie gromadzi żadnych plików cookie w odniesieniu do użytkownika, który wyświetla stronę internetową ze zintegrowanym odtwarzaczem wideo YouTube, ale nie klika filmu wideo, aby rozpocząć jego odtwarzanie. Rozszerzony tryb ochrony danych nie gwarantuje jednak wykluczenia przekazywania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy wideo – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Jeżeli użytkownik kliknie odtwarzacz wideo YouTube, firma YouTube może zapisać pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) lub zastosować podobne technologie ponownego wykrywania. W ten sposób YouTube może pozyskiwać informacje na temat odwiedzających naszą stroną internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do tworzenia statystyk wideo, poprawy przyjazności użytkowania oraz zapobiegania oszustwom. Ponadto po włączeniu filmu wideo z portalu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy jednak wpływu. Z naszej strony nie zapisujemy żadnych danych osobowych związanych z plikami cookie do celów odtwarzania zintegrowanych filmów wideo. 

Korzystanie z YouTube odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika za pośrednictwem narzędzia do zarządzania zgodami Usercentrics. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. 

Google przechowuje zgromadzone dane przez różny czas. Niektóre dane użytkownik może usunąć w każdej chwili, inne dane są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, a jeszcze inne Google przechowuje przez dłuższy czas. Niektóre dane (np. elementy z zakładki „Moja aktywność”, zdjęcia lub dokumenty, produkty), które są zapisane na koncie Google użytkownika, są przechowywane tak długo, aż użytkownik je usunie. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie Google, może usunąć niektóre dane, które są powiązane z jego urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

YouTube przetwarza dane użytkownika również na terytorium USA. Informujemy, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości transfer danych do USA nie jest objęty odpowiednią ochroną. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami w kontekście zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Jako podstawę przetwarzania danych w przypadku odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, czyli w szczególności w USA) lub przekazywania danych do tych państw trzecich YouTube stosuje zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Klauzule te zobowiązują firmę YouTube do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania ważnych danych również poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Ta decyzja oraz klauzule są dostępne między innymi tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Ponieważ YouTube jest spółką zależną Google, obowiązuje wspólna polityka prywatności. Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.
 

15. Wykorzystywanie narzędzia do analityki sieciowej Indeed.com

Niektóre nasze strony internetowe korzystają z narzędzia do analityki sieciowej firmy Indeed Ireland Operations Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlandia. Na potrzeby analizowania korzystania z naszej strony internetowej gromadzone są określone dane dotyczące korzystania ze strony, które są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika, i następnie firma Indeed analizuje te dane. Otrzymujemy analizę statystyczną liczby przekierowań potencjalnych kandydatów. Aby zebrać te dane dotyczące korzystania ze strony, Indeed może zastosować jeden lub więcej plików cookie. Oprócz tego Indeed otrzymuje informację o adresie IP przydzielonym do urządzenia użytkownika w konkretnym czasie oraz identyfikatorze właściwym dla przeglądarki. Adres IP jest potrzebny do rozpoznania sesji i geolokalizacji (do poziomu miasta).

Podstawę prawną przekazania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie atrakcyjności naszych ogłoszeń o wolnych stanowiskach oraz poprawie na podstawie wyników tej analizy ich skuteczności oraz na sporządzaniu pseudonimowych profili korzystania z naszych stron internetowych przez osoby zainteresowane naszą ofertą informacyjną.

Więcej informacji na ten temat udziela firma Indeed pod następującym adresem: https://de.indeed.com/legal

16. Fanpage na platformie Facebook

Prowadzimy na Facebooku swoją stronę, tzw. fanpage. Chodzi o strony, które są udostępniane na platformie Facebook w celu przedstawienia nas jako przedsiębiorstwa oraz przykładowo w celu nawiązania kontaktu z klientami i osobami zainteresowanymi. Dostawcą tej platformy jest amerykańskie przedsiębiorstwo Meta Platforms Inc (dalej „Facebook”). Za obszar europejski odpowiada firma Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

Wspólna odpowiedzialność Facebooka

Wraz z firmą Facebook jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie danych osobowych użytkownika i wykorzystywanie ich do celów statystycznych; przetwarzanie danych odbywa się podczas odwiedzin na naszej stronie na Facebooku. Podając poniższe informacje, spełniamy nasz obowiązek informacyjny w ramach wspólnej odpowiedzialności. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku, jego dane osobowe oraz dalsze informacje dostępne w formie plików cookie na jego urządzeniu końcowym są przetwarzane przez Facebooka między innymi w formie jego adresu IP. Dotyczy to zarówno osób posiadających konto na Facebooku, jak również osób niezarejestrowanych na Facebooku. Jakie dokładnie dane są przetwarzane, można sprawdzić w udostępnionej przez Facebooka „Informacji o danych w związku z opcją site insights”: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.  

Wyniki przetwarzania Facebook udostępnia następnie nam, jako operatorowi strony na Facebooku, w zagregowanej, statystycznej i zanonimizowanej formie jako statystyki użytkowników. 

Gromadzone w związku z tym dane o użytkowniku są przetwarzane przez Facebooka i mogą być w razie potrzeby przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Dane, które Facebook przetwarza do dalszych, własnych celów, są opisane w wytycznych Facebooka, które można przeczytać pod poniższym linkiem: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Znajdują się tam również informacje o możliwościach kontaktu z Facebookiem oraz możliwościach ustawień dotyczących reklam. Nie mamy żadnego wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez Facebooka. Facebook ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych w związku z wizytami na naszej stronie na Facebooku, których nie dotyczy wspólna odpowiedzialność.

Facebook przetwarza dane użytkownika również na terytorium USA. Informujemy, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości transfer danych do USA nie jest objęty odpowiednią ochroną. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami w kontekście zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

Jako podstawę przetwarzania danych w przypadku odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, czyli w szczególności w USA) lub przekazywania danych do tych państw trzecich Facebook stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (ang. Standard Contractual Clauses – SCC) to udostępnione przez Komisję Europejską szablony, których celem jest zapewnienie, aby dane użytkownika podlegały europejskim normom ochrony danych również w sytuacji, gdy są one przekazywane do państw trzecich (np. do USA) i tam przechowywane. Stosując te klauzule, Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania ważnych danych użytkownika, również w przypadku przechowywania i przetwarzania danych oraz zarządzania nimi w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Ta decyzja oraz odpowiednie standardowe klauzule umowne są dostępne między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
Jeżeli użytkownik podczas wizyty na naszej stronie na Facebooku jest zarejestrowany w serwisie Facebooka, na jego urządzeniu końcowym znajduje się plik cookie z identyfikatorem Facebooka. Dzięki temu Facebook może prześledzić fakt odwiedzenia naszej strony na Facebooku i sposób korzystania z niej. Dotyczy to także innych stron Facebooka. Jeżeli użytkownik chce tego uniknąć, powinien się wylogować z Facebooka lub dezaktywować funkcję „nie wylogowuj”, usunąć pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu, zamknąć przeglądarkę i ponownie ją uruchomić.

W zawartym z nami porozumieniu (do przeczytania na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) Facebook wyraża zgodę na ponoszenie głównej odpowiedzialności zgodnie z RODO z tytułu przetwarzania tzw. danych insights oraz spełniania wszelkich obowiązków wynikających z RODO w związku z przetwarzaniem danych insights. Nie podejmujemy decyzji dotyczących przetwarzania danych insights oraz wszelkich innych informacji wynikających z art. 13 RODO. Najważniejsze kwestie porozumienia zebraliśmy tutaj: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Jeżeli użytkownik chce wykonać zgodnie z RODO przysługujące mu prawo osoby, której dane dotyczą (prawa te wyszczególnione zostały w punkcie E.3 poniżej), zwracamy uwagę, że nie możemy tych praw w pełnym zakresie zrealizować samodzielnie. Dlatego też bardziej efektywne byłoby z pewnością zwrócenie się bezpośrednio do Facebooka. Informacje na temat praw użytkownika w odniesieniu do danych insights Facebook udostępnia tutaj: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

W odniesieniu do danych insights oraz wspólnej odpowiedzialności z Facebookiem użytkownik ma prawo – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób skorzystać z prawa do sprzeciwu, znajdują się tutaj: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Jeżeli jednak potrzebna będzie pomoc, prosimy o kontakt z nami. Zapytania dotyczące danych insights przekażemy następnie Facebookowi.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę na Facebooku służy udostępnianiu tej strony oraz statystycznej ocenie korzystania z niej. Ocena ta odbywa się w sposób dla nas zanonimizowany. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych podczas wizyty na fanpage'u i sporządzania analiz statystycznych są następujące: komunikacja i interakcja z osobami zainteresowanymi i klientami; rozpowszechnianie informacji na temat naszej firmy; zanonimizowana ocena i prezentacja korzystania z naszej strony internetowej na Facebooku oraz sporządzanie pseudonimowych profili korzystania z tej strony przez osoby zainteresowane naszą ofertą informacyjną. W przypadku zgody użytkownika na przetwarzanie i przechowywanie jego danych przez Facebooka podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wykorzystujemy funkcje oferowane przez Facebooka wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. 

Co do zasady Facebook przechowuje dane do momentu, gdy przestają one być potrzebne do świadczenia usług i oferowania produktów Facebooka. Facebook rozmieścił na całym świecie serwery, na których przechowuje swoje dane. Całkowite usunięcie danych następuje dopiero w momencie całkowitego skasowania konta na Facebooku.

Warunki przetwarzania danych przez firmę Facebook, które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi, są dostępne pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z portalu Facebook jest dostępnych w polityce prywatności pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Nasza wyłączna odpowiedzialność

Przetwarzamy też wszystkie dane związane z korzystaniem ze strony na Facebooku, które zostały podane dobrowolnie przez użytkownika (np. w komentarzu) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, prowadzenia komunikacji z użytkownikiem i udostępnienia informacji dotyczących treści na stronie Facebooka. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a jeżeli zapytanie ma na celu zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na efektywnym udzielaniu informacji użytkownikom, klientom i osobom zainteresowanym, a także prowadzeniu komunikacji z tymi osobami. W przypadku zgody użytkownika na przetwarzanie i przechowywanie jego danych przez Facebooka podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wykorzystujemy funkcje oferowane przez Facebooka wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. 
Użytkownik może zwrócić się do nas, jeżeli sprawa dotyczy danych przetwarzanych przez nas samodzielnie, w celu dochodzenia przysługujących mu praw jako osoba, której dane dotyczą. Jednak w przypadku, w którym przetwarzanie danych leży w wyłącznym zakresie odpowiedzialności Facebooka, chcemy już na samym początku zwrócić uwagę, że nasze możliwości związane z wykonywaniem praw użytkownika ograniczają się do tego, aby pokierować użytkownika do odpowiedniego organu Facebooka.

17. Linki do mediów społecznościowych

Na niektórych naszych stronach internetowych zawarte są linki do innych stron internetowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Xing i LinkedIn. Są to wyłącznie linki, a nie wtyczki. Odpowiedzialność za zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych ponosi dostawca konkretnego serwisu. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy przestrzegają zasad dotyczących ochrony danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności na stronie internetowej danego dostawcy.

C. Przetwarzanie danych we współpracy z partnerami handlowymi

W odniesieniu do przetwarzania danych we współpracy z partnerami handlowymi obowiązuje dodatkowo polityka prywatności dla partnerów handlowych. Jest ona dostępna tutaj.

Wykaz przedsiębiorstw powiązanych można znaleźć tutaj.

D. Przetwarzanie danych w ramach procedury rekrutacyjnej

Procedura rekrutacyjna obowiązuje dodatkowo do polityki prywatności w zakresie procedury rekrutacyjnej. Jest ona dostępna tutaj.

Wykaz przedsiębiorstw powiązanych można znaleźć tutaj.

E. Zmiany polityki prywatności

Aby zagwarantować, że nasza polityka prywatności będzie zawsze zgodna z aktualnymi przepisami prawa, zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, gdy polityka prywatności wymaga dostosowania do nowych lub zmienionych ofert bądź usług.

W razie pytań lub sugestii dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt. Dziękujemy za powierzenie nam swoich danych.

Stan: 08.09.2022