Dwóch mężczyzn podających sobie rekę

Zintegrowany system zarządzania w firmie Dussmann

Planowanie, organizowanie, monitorowanie, analizowanie i nieustanny rozwój

Decydując się na skorzystanie z naszych usług, oczekują Państwo pewności, że pracujemy niezawodnie i efektywnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I co najważniejsze, wymagają Państwo, aby jakość naszych usług była na najwyższym poziomie. Aby zagwarantować, że za każdym razem firma Dussmann dostarczy swoim klientom dokładnie to, czego oczekują, w dowolnym miejscu w Niemczech i na świecie, zobowiązujemy się do przestrzegania certyfikowanych standardów jakości.

Nie ustajemy również w wysiłkach na rzecz udoskonalania i dalszego rozwoju naszych procesów operacyjnych oraz produktów i usług, zapewniając jeszcze lepszą obsługę. Nasze holistyczne praktyki zarządzania jakością zapewniają, że ten nieustający proces analizy, doskonalenia i rozwoju jest konsekwentnie wdrażany w całej spółce. Przekłada się to na to, że pozostaniemy dla naszych klientów niezawodnym partnerem, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Zintegrowany system zarządzania

Jakość nie jest dziełem przypadku

Firma Dussmann posiada zintegrowany system zarządzania, który zapewnia znormalizowane wdrażanie procesów organizacyjnych związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem i energią.

W tym kontekście integracja oznacza znacznie więcej niż tylko to, że wszystkie wymagania mające zastosowanie do firmy są spełnione jednocześnie. Określenie to sugeruje również, że poszczególne aspekty zazębiają się i współgrają ze sobą.

Nasz system zarządzania jest stosowany w całej organizacji i pozostaje nieodłącznym elementem bieżącej działalności.

Kluczowe elementy opracowanego i wdrożonego przez nas systemu zarządzania to m.in. wyznaczanie strategicznych celów w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i energii, wyraźne określenie zakresu odpowiedzialności, standaryzacja procesów korporacyjnych, procedury testowania, pomiarów i analiz w celu monitorowania wydajności procesów i ich wyników, audyty wewnętrzne oraz procedury mające na celu ustawiczne doskonalenie i dalszy rozwój we wszystkich istotnych wymiarach systemu zarządzania.

Zintegrowany system zarządzania oznacza:

 • Zaplanowane i jednolite procedury korporacyjne dla wszystkich usług

 • Właściwe zasady działania w kontaktach z klientami, dostawcami, podwykonawcami i pracownikami
 • Zgodna z prawem organizacja realizowanych procesów biznesowych

 • Konsekwentne uwzględnianie odpowiednich kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych we wszystkich podejmowanych i realizowanych działaniach

 • Nieprzerwane doskonalenie procesów, usług i produktów, a także poprawa efektywności energetycznej i środowiskowej oraz usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Spójna dokumentacja wszystkich realizowanych usług

Najwyższe standardy dla systemów zarządzania

Certyfikaty EN ISO

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania gwarantujemy konsekwentne przestrzeganie odpowiednich wymogów prawnych i innych, które mają zastosowanie do Dussmann Polska. Nasz system zarządzania jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami:

 • Zarządzanie jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2015
 • Zarządzanie środowiskowe zgodnie z normą EN ISO 14001:2015
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy zgodnie z normą ISO 45001:2018
 • Usługi bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN 77200-1:201

zaś jego użyteczność, adekwatność i funkcjonalność jest okresowo weryfikowana i oceniana przez niezależną zewnętrzną jednostkę testującą i certyfikującą.

Srebrna ocena EcoVadis

Firma Dussmann Polska otrzymała srebrną ocenę od renomowanej agencji ratingowej EcoVadis za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. To stawia nas w gronie 20 procent Spółek ocenianych przez EcoVadis na całym świecie.

Ocena EcoVadis opiera się na 21 istotnych kryteriach zrównoważonego rozwoju, które pozwalają uszeregować działania spółek w zależności od tego, jak dobrze uwzględniają one i dokumentują aspekty zrównoważonego rozwoju w swoich łańcuchach dostaw oraz jaka jest jakość tych elementów. Kryteria są pogrupowane w cztery tematy kluczowe dla oceny wyników danej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju: środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia. Dla każdego z tych obszarów należy przedstawić szczegółową dokumentację dotyczącą konkretnego przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tej doskonałej oceny, która plasuje Dussmann Polska wśród najlepszych graczy w branży, zamierzamy wykorzystać ten wynik oraz podkreślany przez niego potencjał do dalszej poprawy naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Skuteczność procesów biznesowych i bieżące monitorowanie wydajności i wyników

Dzięki regularnym kontrolom, testom, monitorowaniu i analizom systematycznie przyglądamy się naszym procesom i wynikom. Dogłębna analiza rozbieżności i ukierunkowane zarządzanie środkami pomagają nam osiągnąć konkurencyjną jakość naszych produktów i usług, przy wysoce wydajnych procesach i wykorzystaniu zasobów.

Zarządzanie i gwarancja jakości

Nasze zarządzanie jakością jest elementem kompleksowego systemu zarządzania, ukierunkowanego w znacznym stopniu na zróżnicowane wymagania i oczekiwania ze strony klientów. Stała koncentracja na potrzebach konsumentów jest pomocna we wczesnym identyfikowaniu zagrożeń i szans oraz podejmowaniu odpowiednich działań, a także w utrzymywaniu i rozwijaniu najwyższych standardów w zakresie jakości produktów i usług.

Zarządzanie środowiskowe i energetyczne

Kształtowane przez nas podejście do zarządzania energią i zasobami naturalnymi opiera się na zaangażowaniu w ochronę przyrody i środowiska poprzez odpowiedzialne obchodzenie się z surowcami i materiałami, z których korzystamy. Dbamy o to, aby na bieżąco mierzyć i analizować kluczowe aspekty środowiskowe i energetyczne związane z prowadzonymi działaniami, a także podejmować ukierunkowane działania mające na celu nieustanną poprawę efektywności energetycznej i środowiskowej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Motywowani celami ciągłego doskonalenia, dostosowywania się do stale zmieniającego się świata pracy oraz tworzenia zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy dla naszych pracowników, niezmiennie koncentrujemy się na utrzymaniu zdrowia i ochronie wszystkich pracowników podczas wykonywania ich codziennych obowiązków. Osiągamy to poprzez:

 • Zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i powszechnym chorobom w miejscu pracy
 • Projektowanie pracy w sposób optymalny dla ludzi (ergonomia)
 • Rejestrowanie wskaźników (kluczowych danych liczbowych) w celu oceny skuteczności i wydajności bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doradzanie kierownictwu oraz wszystkim członkom kadry kierowniczej i upoważnionym osobom w zakresie stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Procesy systemu zarządzania wspierane przez oprogramowanie

Zarządzanie procesami w naszym systemie wspomagane jest przez różne aplikacje informatyczne, co pozwala na efektywne gromadzenie, analizowanie i interpretowanie wielu istotnych danych oraz wyciąganie właściwych wniosków w celu ukierunkowanego doskonalenia.

Odpowiedzialność kierownictwa

Członkowie zarządu są odpowiedzialni za funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania. Dostarczają oni niezbędnych do tego zasobów i nadzorują konsekwentne wdrażanie wszystkich wymogów związanych z tym systemem.

 • Częścią tych działań jest doroczny audyt zarządzania przeprowadzany przez kadrę kierowniczą, w ramach którego analizowana i oceniana jest przydatność, skuteczność i dojrzałość stosowanego systemu zarządzania i na tej podstawie wyciągane są kluczowe wnioski dotyczące strategicznego dostosowania i dalszego rozwoju spółki z uwzględnieniem jej polityki zarządzania.