Dłonie trzymająca się wzajemnie

Wartości i Compliance w firmie Dussmann

Nasze wartości

System wartości firmy Dussmann bazuje na zasadach etycznych i odpowiedzialnych działaniach. Uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność społeczna, pasja i świadomość ekologiczna stanowią podstawę naszej kultury korporacyjnej.

Uczciwość

Nasze działania cechuje uczciwość i konsekwentne przestrzeganie przepisów prawa oraz innych regulacji.

Świadomość ekologiczna

Firma Dussmann zobowiązuje się do ochrony zasobów naturalnych i zwraca uwagę na produkty, procesy i struktury oszczędzające zasoby i przyjazne dla środowiska. Kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Pasja

Pasja jest motorem napędowym naszej kultury korporacyjnej. Odzwierciedla ona naszą postawę, jako dostawcy usług i jest inspiracją dla działalności firmy.

Odpowiedzialność społeczna

We wszystkich naszych zakładach zapewniamy poszanowanie praw człowieka, ochronę przed dyskryminacją oraz szacunek dla różnych kultur i religii. Poprzez projekty sponsorskie wspieramy spójność społeczną i lokalne społeczności.

Rzetelność

Zobowiązujemy się do rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania wobec klientów, pracowników, partnerów i społeczeństwa.

Compliance w firmie Dussmann

W firmie Dussmann przestrzeganie przepisów oznacza znacznie więcej niż tylko poszanowanie prawa i wewnętrznych wytycznych. Stanowi ona podstawę wszystkich naszych decyzji i działań oraz jest kluczem do uczciwości w prowadzeniu działalności biznesowej.

Kluczem do sukcesu firmy Dussmann jest integralność i zgodność z przepisami. Bezwzględnie eliminujemy korupcję, nieuczciwe praktyki konkurencyjne i wszelkie inne naruszenia prawa. Wszystkie te kwestie zostały uregulowane w naszym kodeksie postępowania.

Zarządzanie zgodnością z przepisami

Postępowanie zgodne z przepisami w ramach spółki zapewnia system zarządzania zgodnością Grupy Dussmann. Obejmuje on wszystkie działania podejmowane w celu zapewnienia, że prowadzona polityka biznesowa jest zawsze w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi wewnętrznie zasadami i regułami. Kompleksowe podejście wspiera realizację założonego celu, jakim jest wprowadzenie odpowiedzialnego postępowania na stałe do świadomości i działań wszystkich naszych pracowników.

Kodeks postępowania. Zakres naszej odpowiedzialności.

Kodeks postępowania Grupy Dussmann stanowi podstawę dla odpowiedzialnych działań podejmowanych wobec współpracowników, partnerów biznesowych i szeroko pojętego społeczeństwa. Określa on obowiązujące nas zasady jako wiążące, jasne reguły postępowania.

Oczekujemy, że nasi pracownicy, dostawcy i partnerzy biznesowi będą identyfikować się z przyjętymi standardami etycznymi i postępować zgodnie z nimi.

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszym kodeksie postępowania?

System zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Dussmann

Każdy pracownik może samodzielnie zgłosić naruszenie zasad kodeksu postępowania w poufnym systemie informowania o nieprawidłowościach Grupy Dussmann. Partnerzy zewnętrzni i biznesowi również mogą przekazywać zgłoszenia za pośrednictwem odpowiednich kanałów, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na naruszenia. Wszystkie otrzymane doniesienia poddawane są rygorystycznej analizie i monitorowaniu. W trakcie całego procesu dążymy do zapewnienia uczciwej procedury w celu ochrony osoby zgłaszającej nieprawidłowości, osób, których one dotyczą, oraz innych zaangażowanych stron. Niedopuszczalna jest dyskryminacja osób, które pomagają zapewnić zgodność z przepisami w firmie Dussmann. Osoby, których dotyczy zgłoszenie, są uważane za niewinne, chyba że i dopóki nie zostanie udowodnione, że doszło do naruszenia. Wszystkie zgłoszenia są traktowane, jako ściśle poufne.

Przesyłanie wiadomości

Powiadomienia o naruszeniach można przesyłać do działu ds. zgodności z przepisami Grupy Dussmann pocztą elektroniczną.